Smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

UPOINT s.r.o., IČ 241 68 980, se sídlem Praha, Nové Město, Těšnov 1163/5, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00 (dále jen "UPOINT").

Tyto smluvní podmínky jsou platné pro všechny e-kurzy, workshopy a akce pořádané společností UPOINT. Tyto Smluvní podmínky jsou platné do doby vydání nových smluvních podmínek.

2. Smluvní strany

Smluvními stranami jsou společnost UPOINT a klient, kterým může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba (dále jen "klient").

3. Předmět smluvního vztahu

Workshopy/akce

Uzavřením smlouvy vzniká povinnost UPOINT zorganizovat, zajistit a umožnit účast klienta na workshopu nebo akci, jejichž název, náplň a termíny konání jsou uvedeny v nabídce na webových stránkách www.upoint.cz . Uzavřením smlouvy zároveň vzniká povinnost klienta zaplatit cenu workshopu nebo akce, dle informací uvedených na www.upoint.cz.

E-kurzy

Uzavřením smlouvy vzniká povinnost UPOINT zpřístupnit e-kurz klientovi a to zasláním přihlašovacího jména a hesla na jeho e-mail uvedený v přihlášce. UPOINT se zavazuje ponechat aktivní přihlašovací jméno a heslo a umožnit klientovi přístup do kurzu po dobu trvání e-kurzu. Doba trvání kurzu je 2 měsíce od dne zaslání přihlašovacího jména a hesla klientovi.

4. Vznik smlouvy

Smlouva mezi klientem a UPOINT vzniká okamžikem, kdy UPOINT potvrdil klientovi přihlášku na e-kurz, workshop nebo akci zaslanou klientem a zároveň klient uhradil UPOINT celkovou cenu e-kurzu, workshopu nebo akce. Potvrzením přihlášky se rozumí písemné sdělení UPOINT o tom, že klienta registruje jako účastníka e-kurzu, workshopu nebo akce.

Přihlášku je možné zaslat písemně emailem zaslaným na adresu info@upoint.cz nebo prostřednictvím formuláře přihláška na webových stránkách www.upoint.cz.

Přihláška musí obsahovat identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mailovou adresu), označení/název e-kurzu, workshopu nebo akce v souladu s nabídkou UPOINT a termín konání workshopu nebo akce.

Pokud je UPOINT doručen vyšší počet přihlášek k vzdělávacímu workshopu nebo akci než je maximální počet účastníků stanovený pro daný kurz, má UPOINT právo přihlášku odmítnout. Rozhodující pro určení pořadí zájemců je okamžik připsání celkové ceny za workshop nebo akci na účet UPOINT číslo: 2360515349/0800. Odmítnutí přihlášky klienta provede UPOINT stejným způsobem, jakým byla provedena objednávka klienta, s výjimkou objednávek zaslaných prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Ty má UPOINT právo odmítnout prostřednictvím elektronické pošty.

5. Cenové a platební podmínky

Klient se zavazuje uhradit UPOINT celkovou cenu za e-kurz, workshop nebo akci ve výši stanovené UPOINTem v nabídce na webových stránkách www.upoint.cz do 5ti dnů od obdržení potvrzení přihlášky .

V případě bezhotovostního převodu se cena e-kurzu, workshopu nebo akce považuje za uhrazenou okamžikem připsání ve prospěch účtu UPOINT. UPOINT se zavazuje klientovi po obdržení platby ceny za e-kurz, workshop nebo akci vystavit a zaslat fakturu.

Fakturu může UPOINT klientovi zaslat elektronickou poštou. Není-li cena za účast na e-kurzu, workshopu nebo akci, řádně, včas a v plné výši uhrazena, je UPOINT oprávněn odmítnout přístup účastníkovi do e-kurzu anebo vstup na workshop či akci.

6. Odstoupení od smlouvy, zrušení a změna e-kurzu, workshopu nebo akce

Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením ze strany UPOINT. Po závazném potvrzení přihlášky klient nemůže odstoupit, může však na základě vzájemné dohody uzavřenou smlouvu ukončit. Po uhrazení ceny kurzu, workshopu nebo akce nemá klient nárok na vrácení uhrazené částky.

Pokud se klient nemůže účastnit jen části workshopu nebo akce, má UPOINT právo, nikoliv povinnost, mu nabídnout náhradní termín, pokud je to organizačně možné. Pokud to možné není, nemá klient nárok na slevu z ceny za tu jeho část, které se nemohl zúčastnit, pokud se s UPOINT nedohodli jinak.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně na adresu info@upoint.cz. Rozhodující je čas a datum doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Klient není oprávněn odstoupit jen od části smlouvy.

UPOINT si vyhrazuje právo zrušit konání nebo změnit termín konání workshopu nebo akce nebo jejich části anebo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

• klient neuhradil cenu e-kurzu, workshopu nebo akce ve stanoveném termínu;

• workshop nebo akce není obsazena minimálním počtem účastníků, který byl stanoven pro daný kurz;

• lektor z důvodu pracovní neschopnosti nebo jiného závažného důvodu nebude schopen zajistit vedení workshopu nebo akce anebo jejich části;

• v konání workshopu nebo akce nebo jejich části brání jiná závažná, těžko překonatelná překážka, jejíž existenci UPOINT nemohl předvídat;

UPOINT je povinen oznámit klientovi, že mu v konání workshopu nebo akce brání nepředvídatelná překážka neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Jestliže UPOINT zruší termín konání části workshopu nebo akce, je povinen do 8 pracovních dnů buď stanovit náhradní termín konání anebo vrátit klientovi uhrazenou cenu nebo poměrnou část ceny, jestliže se s klientem nedohodl na náhradním termínu konání.

7. Práva a povinnosti smluvních stran

Workshopy a akce:

Lektor nebo jeho zástupce je povinen na úvod workshopu nebo akce stručně poučit účastníky o základních pravidlech bezpečnosti práce s nástroji a matriály používanými v průběhu konání. Klienti jsou povinni se řídit pokyny lektora nebo jeho zástupce po dobu konání workshopu nebo akce.

Při manipulaci s nástroji a matriály jsou klienti povinni dbát na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku ostatních účastníků workshopu nebo akce. V případě, že klient porušuje pravidla bezpečnosti práce ochrany zdraví a duševního vlastnictví nebo omezuje ostatní účastníky workshopu nebo akce, jsou zástupce UPOINT nebo lektor oprávněni vyloučit takového klienta z účasti na workshopu nebo akci. Klient v takovém případě nemá nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na workshopu nebo akci.

Klient bere na vědomí, že studijní materiály UPOINT jsou chráněny autorským právem a klient nesmí bez písemného souhlasu UPOINT studijní materiály dále šířit ani pořizovat kopie.

Po ukončení workshopu nebo akce předá zástupce UPOINT klientovi osvědčení o absolvování workshopu nebo akce formou certifikátu.

E-kurzy:

UPOINT je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení platby od klienta zaslat klientovi přihlašovací údaje do e-kurzu, který byl klientem objednán.

Klient je po dobu 2 měsíců od obdržení přihlašovacích údajů oprávněn užívat e-kurz, jež je počítačovým programem, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.

E-kurz je dostupný prostřednictvím veřejné sítě internet a internetového prohlížeče (MS Internet Explorer v7 a v8, Mozilla Firefox v3.5+,…) a je zpřístupněn pomocí login a hesla, které obdrží klient od UPOINT. E-kurz může být užíván na počítačových stanicích, kterými mohou být osobní počítač, příruční PC, nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k software jako u zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu. V počítačové stanici je potřeba mít nainstalovaný Adobe Flash Player, aby bylo možné řádně spustit e-kurz.

Každý klient je oprávněn vlastnit jen jeden uživatelský účet a není oprávněn se přihlašovat prostřednictvím účtu jiného klienta.

Klient je oprávněn užívat e-kurz výhradně sám a není oprávněn zpřístupnit svůj účet třetí osobě.

UPOINT shromažďuje o každém uživatelském účtu tyto informace:

(a) datum zahájení (prvního přihlášení Uživatele) a ukončení e-kurzu

(b) výsledky testů

(c) dobu strávenou uživatelem přihlášením do kurzu

Klient bere na vědomí, že e-kurz je chráněn autorským zákonem platným na území České republiky a v dalších státech podle platných mezinárodních dohod upravujících práva duševního vlastnictví.

Klient není oprávněn:

• ukládat části e-kurzu anebo dat a rozmnožovat je dále

• sdělovat obsahu e-kurzu veřejnosti

• obcházet technických omezení softwaru, ve kterém je e-kurz zprovozněn

• jinak používat e-kurz nebo software, ve kterém je kurz zprovozněn, způsobem, který by vedl k porušení zákona.

• kopírovat údaje, informace nebo soubory obsažené v e-kurzu anebo zpřístupněných po přihlášení do uživatelského účtu

Pokud e-kurz bylo možno využít jen částečně nebo ho nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně UPOINT a závada trvala déle než 3 pracovní dny, bude klientovi doba trvání kurzu poměrně navýšena formou prodloužení přístupu do e-kurzu. Předpokladem prodloužení doby trvání e-kurzu je, že klient bez zbytečného odkladu ohlásí vadu na adresu info@upoint.cz a poskytne nezbytnou součinnost při odstraňování závady.

Nefungovala-li služba prokazatelně v důsledku technických potíží na straně UPOINT dobu delší než 3 týdny, má klient nárok na vrácení ceny za e-kurz. UPOINT je oprávněn omezit anebo zastavit poskytování e-kurzu/odstoupit od smlouvy v případě, že:

• Klient poruší povinnost stanovenou ve Smlouvě, Obchodních podmínkách či v právních předpisech;

• Poskytnete-li klient nesprávné údaje Omezení zpřístupnění e-kurzu nemá vliv na splnění smluvních povinností klienta. UPOINT neodpovídá za škody ani jiné újmy klientovi tím vzniklé.

Z technických důvodů může UPOINT omezit poskytování přístupu do e-kurzu v těchto případech:

• Je prováděna pravidelná údržba technického zařízení anebo programového vybavení. Za tímto účelem může být provoz e-kurzu částečně anebo zcela omezen. Omezení se plánují především na noční hodiny a nesmí trvat déle než 12 hodin.

• Povinnost omezení nebo přerušení plyne z platného právního předpisu anebo rozhodnutí státního orgánu.

Klient e-kurzu má možnost vytisknout si písemné osvědčení o absolvování e-kurzu přímo v z počítačového programu ve formě certifikátu.

8. Ochrana osobních údajů

Přihláškou na e-kurzu, workshopu nebo akci klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, UPOINT zpracovával a shromažďoval osobní údaje klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to výhradně pro účely uzavření smluvního vztahu a poskytování organizačních informací a pořádaných společností UPOINT.

Klient souhlasí s tím, aby jej UPOINT informoval o svých dalších nabízených službách a produktech, a to využitím jeho elektronické adresy, s tím že pokud si klient nebude nadále přát tyto informace dostávat, má kdykoliv možnost ukončit jejich zasílání žádostí na e-mailu: info@upoint.cz.

9. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená těmito SP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost UPOINT s.r.o. vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.upoint.cz.